Výchova a vzdělávání

–     Montessori pedagogika

–       rozšířená výuka AJ od 1. třídy (angličtina je zařazována i do běžných předmětů), výuka s rodilou mluvčí

Zaměření školy:

  1. škola s rozšířenou výukou jazyka :

–          klademe důraz na výborné zvládnutí mateřského jazyka. (montessori v kombinaci s genetickou metodou čtení)

–          Od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk tak, aby po absolvování školy měli  kvalitní základ pro další studium cizích jazyků – 8h cizího jazyka týdně)

–         1x týdně probíhá výuka s rodilou mluvčí

  1. Bezpečná,  příjemná a otevřená škola :

–          Snaha  o dobré mezilidské vztahy a pomoc  při řešení problémů

–          Udržování a zkulturňování prostředí třídy, estetický vzhled

–           Prevence sociálně patologických jevů

–          Bezpečné vybavení školy

–          Spolupráce se zahraničními školami

–          Montessori pedagogika

–          Připravené prostředí s dostatečným množstvím didaktických pomůcek a materiálů, které umožňují samostatnou práci žáků

  1. Pozitivní  vzájemné vztahy a komunikace :

–          Respektování názorů žáků, pedagogika orientovaná na dítě

–          Komunitní třída (malý počet dětí věkově smíšených)

–          Podpora otevřené komunikace při dodržování pravidel slušného chování

–          Upevňování pracovního kolektivu na pracovišti i ve volném čase

–          Rodiče jako aktivní součást života školy

4. Spojení teorie a praxe:

– projektové vyučování – kosmická výchova – uplatňování principů integrované tématické výuky, výuka v souvislostech a celistvosti

– výuka matematiky na pomůckách Marie Montessori, doplnění o matematiku profesora Hejného

– exkurze na různá pracoviště a besedy

– využití poznatků z teoretických předmětů v praktických předmětech

– plánujeme jazykové poznávací zájezdy či výměnné pobyty žáků v zahraničí. Výuka konverzace ve spolupráci s rodilým mluvčím

NAŠE CÍLE:

–           vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání

–          vychovávat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, spolupracovat, hledat, objevovat a vážit si sebe i ostatních

–          rozvoj sebeúcty, vzájemné úcty a respektu, které jsou základem morálního chování. Je důležité, aby děti vedle  velké lásky zakoušely stejně bohatou měrou úctu a uznání – jen tak si budou moci vážit samy sebe

–           smysluplnost učiva a spolupráce dětí, která je základem pro udržení vnitřní motivace (aby se žáci učili, protože samy chtějí, nikoliv proto, aby se vyhnuli nepříjemnostem nebo pro získání odměny)

–          výchova ke zdravému životnímu stylu (hra na flétnu v rámci vyučování, sauna, plavání, sezónní sporty, Zdravá abeceda)

–          rozšířená výuka cizích jazyků již od 1.třídy

RÁMCOVÝ DEN TŘÍDY

–          Elipsa – Komunitní,ranní kruh (KK) – prostor k rozhovorům o svých zážitcích, pocitech, přáních,seznámení s plánem dne, ranní rozjezdová cvičení

–          volná práce – integrovaná tematická výuka (ITV) –  (ČJ,M,KV,AJ), práce s Montgessori pomůckami

–          velká přestávka – pobyt na zahradě či ve třídě

–          výchovné předměty – VV,HV,TV,PČ

–          závěrečný (hodnotící) kruh (ZK) – prostor k vyjádření k průběhu dne a vlastní zhodnocení své práce. Ukončení pracovního dne.

Pedagogika Marie Montessori

Vyučování je založeno na základních principech pedagogického systému Marie Montessori. Podstatnou složku tvoří samostatná vzdělávací činnost dětí vedená jejich zájmem a vývojovými senzitivními fázemi. Děti nejsou jen pasivními příjemci informací, ale na učení se aktivně podílejí. Děti pracují ve třídě ve věkově heterogenní skupině (1. – 5.ročník), aby byla zajištěna spolupráce a vzájemné přirozené učení a pomoc mezi dětmi. Práce ve věkově smíšených skupinách je jednou ze základních podmínek pro organizaci učení dětí ve třídách Montessori. Zodpovědnost za vlastní vzdělávání je postupně předávána na žáka, který se učí plánovat a řídit svůj vzdělávací proces.

Cílem tohoto programu je pomáhat dítěti v poznávání světa i sebe sama. V procesu vzdělávání si dítě – v souladu se svými individuálními a vývojovými možnostmi – osvojuje mateřský jazyk, matematiku, cizí jazyky, základy umění, poznává svět přírody, svět lidí a svět duchovní kultury, věnuje se tělesným i pracovním aktivitám. Prostřednictvím obsahů jednotlivých výukových oblastí se učí vysvětlit, interpretovat, využít, posoudit, kreativně realizovat své nápady, pozitivně komunikovat, kriticky uvažovat, vcítit se a poznávat sám sebe. Poznává různé možnosti a způsoby učení a učí se volit pro sebe takové způsoby, které jsou pro něj účinné, spolehlivé a efektivní. Dítě získává dovednost rozhodovat se podle svých reálných zájmů a možností.

volná práce       volná práce

Koncepce programu Montessori umožňuje zařazovat také současné  trendy v oblasti vyučování:

–          využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností

–          komunikační dovednosti ve výuce

–          učení kompatibilní s tím, jak se učí lidský mozek

–          integrovanou tematickou výuku

–          kritické myšlení

–          problémové vyučování

–          skupinovou práci

–          globální výchovu

 

 

Projekty

Facebook

Dětské studio Racek, MŠ a ZŠ Klíček

Kontakty

Adresa
U Nových staveb 2,
Krnov 794 01

Telefony
Studio Racek: 604 477 615
MŠ, ZŠ Klíček: 734 384 426

Emaily
detskestudioracek@centrum.cz katesi@centrum.cz